>>   Nghị quyết HĐQT Công ty CPCS Tân Biên- Kampong Thom lần thứ 1 năm 2017 - 14/04/2017
  >>   Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 31/12/2016 - 31/03/2017
  >>   Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán 31/12/2016 - 31/03/2017
  >>   Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu. Công ty CPCS Tân Biên. - 06/02/2017
  >>   Báo cáo sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2015 - 25/01/2017