Thứ năm, ngày 19, tháng 5, năm 2022, 21h40 Tìm kiếm:


BÁO CÁO TÀI CHÍNH
1. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 31/12/2016 - 31/03/2017
2. Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán 31/12/2016 - 31/03/2017
3. Báo cái tài chính quý 3 năm 2016 từ 01/01/2016 đến 30/09/2016 - 04/10/2016
4. Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc từ 01/01/2016 đến 30/06/2016 - 27/09/2016
5. Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc từ 01/01/2016 đến 30/06/2016 - 27/09/2016
6. Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc đã được kiểm toán 31/12/2015 - 11/04/2016
7. Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc đã được kiểm toán 31/12/2015 - 11/04/2016
8. Báo cáo tài chính từ 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015 - 28/07/2015
9. Báo cáo tài chính quý II năm 2015 - 28/07/2015
10. Báo cáo thường niên năm 2014 - 14/07/2015
11. Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kế thúc ngày 31/12/2014 đã được kiểm toán. - 30/06/2015
12. Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2015 - 30/06/2015
13. Báo cáo tài chính quý I năm 2015 - 30/06/2015
14. Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2014 đến 31/12/2014 - 30/06/2015
15. Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2014 đến 31/12/2014 - 30/06/2015
16. Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2014 đến 30/09/2014 - 30/06/2015
17. Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2014 đến 30/09/2014 - 30/06/2015
18. Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014 đã được soát xét của Công ty CPCS Tân Biên- Kampongthom - 15/09/2014
19. Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014 đã được soát xét của Công ty CPCS Tân Biên- Kampongthom - 15/09/2014
20. Quy định về việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty CPCS Tân Biên- Kampongthom - 29/05/2014
12
 
Hỗ Trợ Trực Tuyến